zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Dostawa ZA DARMO

99 zł

już od

Fundacja

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Fundacja pod nazwą „ZOOBAY”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Macieja Witek zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repetytorium A numer 19079/2016 w dniu 19.12.2016,  działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 §2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 §5

Celem Fundacji są:

 1. Podstawowym celem Fundacji jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, ekologia i ochrona zwierząt.
 2. Równorzędnymi celami Fundacji są:
  1. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej na rzecz obrony i ochrony praw zwierząt oraz kształtowanie właściwej świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:  organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów w zakresie hodowli zwierząt, organizowanie i finansowanie wystaw kulturalnych, kampanii informacyjnych na rzecz ochrony zwierząt, popularyzowanie wiedzy na temat zwierząt, ze szczególnym naciskiem na zwierzęta zagrożone wyginięciem, organizowanie szkoleń oraz wystaw na temat zwierząt,
  2. tworzenie, finansowanie i realizacje projektów mających na celu szeroko rozumianą promocję ochrony zwierząt, ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzacji innych celów Fundacji poprzez:  reklamę medialną – reklamę wizualną,  współpracę z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi, samorządowymi, celem ochrony praw zwierząt,
  3. pozyskiwanie dotacji Unii Europejskiej:  współpraca z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ochroną praw zwierząt oraz środowiska naturalnego,
  4. promocja wykorzystania ekologicznych źródeł pozyskiwania energii,
  5. promocja rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  6. wspieranie schronisk dla zwierząt. Pomoc bezpańskim i porzuconym zwierzętom,
  7. promocja i organizowanie wolontariatu.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. działalność kulturalną:
  1. organizowanie różnego rodzaju akcji informacyjnych, seminariów, prelekcji, wystaw, koncertów oraz wszelkiego rodzaju działań kulturalnych związanych ze środowiskiem,

2. działalność edukacyjną:

a) upowszechnianie wiedzy o zwierzętach i ich gatunkach ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem oraz egzotycznych,

b) promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariatu oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,

c) organizowanie spotkań informacyjno edukacyjnych i szkoleniowych związanych z hodowlą zwierząt,

d) uświadamianie społeczeństwa jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają zwierzęta i jakie mają znaczenie dla środowiska naturalnego,

e) działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie, włącznie z promowaniem ekologicznego rolnictwa,

f) wsparcie schronisk dla zwierząt poprzez przekazanie im żywności, sprzętu oraz wsparcia logistycznego i informacyjnego,

g) wsparcie informacyjne schronisk dla zwierząt poprzez pomoc w poszukaniu osób chętnych do adopcji.

 1. członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami fundacji.
 2. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (słownie: tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. odsetek bankowych;
 6. opłat za szkolenia;
 7. sprzedaż publikacji i materiałów.

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

WŁADZE FUNDACJI

§11

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Z członkami zarządu Fundacja może nawiązywać stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§12

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundator może pełnić funkcję członka zarządu, a także sprawować funkcję Prezesa Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w formie uchwały.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 3. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
 4. uchwalanie regulaminów;
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
 7. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
 8. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 9. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 10. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. O każdym posiedzeniu zarządu wieloosobowego Członków Zarządu powiadamia Prezes Zarządu za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 13. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 14. W przypadku zarządu wieloosobowego wszelkie oświadczenia majątkowe i niemajątkowe może składać każdy z członków zarządu jednoosobowo.
 15. W przypadku zarządu jednoosobowego wszelkie oświadczenia majątkowe i niemajątkowe składa Prezes Zarządu.
 16. Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

ZMIANA STATUTU

§14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator w formie uchwały. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 §15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§16

W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Fundator.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 §17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Na skutek uchwały Fundatora.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§18

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone zgodnie z uchwałą Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.