zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Dostawa ZA DARMO

99 zł

już od

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ZooBay.pl (obowiązuje od 12.08.2017r.).

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Sklep internetowy Zoobay działający pod adresem: www.zoobay.pl prowadzony jest przez Meblicante Maciej Witek z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 46, 30-719 Kraków, wpisany do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

II. DEFINICJE

1. Regulamin - niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego Zoobay, w tym przede wszystkim zawieranie umów na odległość, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, a także zasady postępowania podczas reklamacji. W zakresie usług oferowanych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w artykule 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.

3. Klient - jest to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu.

4. Sprzedawca - Sklep internetowy ZooBay działający pod adresem internetowym www.zoobay.pl, należący do przedsiębiorstwa Meblicante Maciej Witek z siedzibą w Krakowie.

5. Konto –  wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, zmiany lub weryfikacji danych osobowych, sprawdzenia statusu realizacji i postępu zamówienia.

6. Towar – towary prezentowane w Sklepie Internetowym, które wraz z opisem są dostępne przy każdym z prezentowanych produktów.

7. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce plików Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest między innymi do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie 
w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów sklepu oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści i informacji zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na rynku polskim.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Sprzedaż - zawieranie umów w zakresie towarów oferowanych w Sklepie w tym również licencji elektronicznych.

2. Przesyłanie wiadomości e-mail

3. Prowadzenie Konta Klienta

4. Newsletter - zapis na listę jest dobrowolny

5. Kupujący ma możliwość dodania oceny oraz komentarza zakupionego produktu.

V. ZAMÓWIENIA

1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie zawiera m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. 

4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

6. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego.

Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp. 

2. Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności przed koniecznością złożenia zamówienia.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

4. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


VII. PŁATNOŚĆ 

1. Płatność za produkty można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie Konsumentowi zwrócona. 


VIII. DOSTAWA 

1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną. 

2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

3. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.

4. Większość zamówień wysyłana jest pod adres wskazany przez Kupującego w terminie 1-3 dni roboczych. W niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu o czym Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego po dokonaniu zakupu.IX. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU) 

1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:

a) Przesyłka kurierska (Poczta Kurier48, InPost, DPD)

b) Odbiór zamówienia w siedzibie sklepu.

c) Odbiór zamówienia w paczkomacie.
Maksymalny gabaryt przesyłki wysyłanej poprzez paczkomaty wynosi 410x380x640mm, a jej maksymalna waga to 25kg.

d) Przesyłki wielkogabarytowe dostarczone są po indywidualnej wycenie i ustaleniem z Klientem.

2. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

3. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.

X. GWARANCJA

1. Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera a czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 40 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oblicza się:

a) gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar – od dnia wydania rzeczy,

b) gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden Towar, a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni Towar,

c) gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas od dnia kiedy został wydany pierwszy Towar,

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza dostępnego pod adresem Załącznik nr 1 do Regulaminu albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego wyraźnie wynika wola odstąpienia od umowy, w tym także w formie wiadomości e-mail.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres: Meblicante ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków lub drogą mailową na adres biuro@zoobay.pl

4. Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

5. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.

6. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:

a) przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

b) bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru

7. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

8. Klient w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do odesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

11. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru

12. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakter, zastosowania i funkcji.